•  (312) 229-6773
  •  mmmbdernegi@gmail.com
Dernek Tüzüğü
MALİ MÜŞAVİRLER  MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ    

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMACI, ÇALIŞMA KONULARI, ÜYELİK
      

Madde 1:
 Derneğin Adı: "MALİ MÜŞAVİRLER MUHASEBECİLER BİRLİĞİ  DERNEĞİ" dir.  

MERKEZİ
Madde 2:  Derneğin Genel Merkezi Ankara'dadır. Adresi Yönetim Kurulunca belirlenir ve bu bölgenin en büyük Mülki Amirliği'ne bildirilir. Genel Merkez aşağıda kısaca "merkez" diye anılır.  

AMAÇ
Madde 3:  Mesleğimizin ve meslek örgütlerimizin bağımsızlığının ve   demokratikliğinin  sağlanması, derneğimizin temel amacıdır.  
3.1-  Mesleki bağımsızlık, mesleki çalışmaların doğru, tarafsız, güvenilir ve dürüst  bir biçimde tam   anlamıyla objektif olarak, gerçeklerin bilimsel yöntemlerle, belli kişi veya kurumların ya  da kuruluşların ve bunların çıkarlarının da üzerinde, tüm toplum çıkarlarının gözetilmesi amacıyla,  bağımsız bir kişilikle yürütülmesini sağlayacak davranış ve anlayışlar bütünüdür.
 
3.2- Meslek örgütlerimizin bağımsızlığı, bir yandan bu örgütlerimizin ilkeli kişiliklerinin  öne     çıkarılması, diğer yandan bu örgütlerimizin bağımsızlığının, her sistem, politika, esas, ilke, kural, yasa, gelenek, şekil ve koşul karşısında ödünsüzce savunulmasıdır.

3.3-   Mesleki ve örgütsel bağımsızlık ve demokratikliğin sağlanması, ülkemizin bağımsızlığından ve demokratikleşmesinden bağımsız ele alınamaz. Ülkemizin ekonomik bağımsızlığının ve demokratikliğinin sağlanması ve geliştirilmesi, mesleğimiz açısından vazgeçilmez temel amaçtır. Bağımsız meslek, ancak bağımsız ve demokratik Türkiye koşullarında mümkündür.  Buna bağlı olarak; Ülkemizde sosyal adalet ilkelerine uygun bir ekonomik yapı ve vergi sisteminin gerçekleştirilmesi doğrultusunda, muhasebecilik mesleğinin fonksiyonlarından, ülkemizin ekonomik ve buna bağlı olarak sosyal bakımdan gelişmesine katkıda bulunabilmek bütçe gelirlerinin ve harcamalarının sağlıklı temellere oturtulabilmesi devletle vatandaş arasındaki mali ilişkilerin sosyal adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenebilmesi, üretim ve paylaşmanın dengeli dağılımının sağlanması yönünde düşünce üretebilmesi için yararlanılması sağlanmalıdır.  
3.4- Tüm çalışmaların demokratik merkeziyetçilik anlayışıyla yürütülmesi, her organın seçimle göreve gelmesi ve görevden alınması, temel tüm sorunlarda üyeler ve organlarla ortaklaşa kararların alınması, çoğunluğun aldığı kararların merkezi olarak uygulanması, ancak yine tüm faaliyetlerinde, yerel özelliklerin ve farklı düşüncelerin birer olanak olarak değerlendirilmesi temel ilkemizdir.
 
3.5- Meslek mensuplarının eğitim düzeylerinin yükseltilebilmesi, çalışma koşullarının iyileştirilebilmesi, gelişen teknolojik olanaklardan yararlanabilmeleri, sağlıklı bir ücret politikası ile ekonomik ve buna bağlı olarak sosyal seviyelerinin yükseltilmesi,

3.6-  Muhasebecilik mesleğinin ve meslek mensuplarının saygınlığının arttırılması ile meslek mensuplarının hak ve menfaatlerinin korunması,
3.7-        Meslek mensupları arasındaki iletişim, yardımlaşma ve dayanışmanın sağlanması.  

ÇALIŞMA KONULARI VE ÇALIŞMA ESASLARI

Madde 4:  4.1 Derneğimizin, ulusal ve uluslar arası Muhasebe ve Denetim Standartları ile ilgili kurullarda aktif olarak temsilinin sağlanması, mesleki ve örgütsel bağımsızlık ilkesi çerçevesinde Muhasebe ve Denetim Standartları'nın ülkemiz gerçeklerine uygun biçimde ve muhasebe biliminin ışığında oluşturulması çalışmalarına katkıda bulunması,  
4.2 Amaçlarımıza uygun olarak, başta TÜRMOB ve IFAC olmak üzere, zorunlu ve gönüllü mesleki alandaki tüm örgüt ve kuruluşlarla işbirliği ve iş bölümü çerçevesinde ortak çalışmaların yürütülmesi,
 
4.3  Tüm mesleki sorunların mesleki bağımsızlık temel talebine bağlı olarak ele alınması ve çözümlenmesi,
 
4.4 Tüm ulusal ve sivil toplum kuruluşlarıyla ilişkiler kurulması ve geliştirilmesi, bilgi alışverişinin hızlandırılması,

4.5 Bağımsız meslek kimliğinin güçlendirilmesi için mesleki etik kurallarının oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunulması,
4.6 Temel insan, hak ve özgürlüklerine saygılı olunması, korunması ve geliştirilmesi, insani ve mesleki hak ve özgürlüklerin ihlaline karşı duyarlılığın sağlanması,
4.7 Üyelerimizin ekonomik ve demokratik hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi,
4.8  Üyelerin aralarında dil, din, cins, ırk, bölge, ulusal kimlik, Mezhep, aile, zümre, sınıf farkı vb. nedenlerle ayrım yapılmasına karşı eşitliğin sağlanması,
4.9  Amaçlarına uygun ulusal ve uluslararası mesleki kuruluşlar üniversiteler ve diğer ilgili kurum ve kuruşlarla işbirliği veya işbölümü çerçevesinde ortak çalışmalar yürütmesi ve kamu yararına dernekler kapsamına girmesi,
4.10  Temel mesleki konularda ve yeni düzenlemelere uyum amacıyla eğitim ve öğretim çalışmalarının yürütülmesi,  
4.11 Kültürel ve dinlenme olanaklarının sağlanması, üyeler arasında dayanışma sağlanması için sandık, iktisadi işletme kurması ve kurulmuş olanlara katılması,  
4.12  Meslektaşlar arası ve genel kamuoyu oluşumu amacıyla her türlü iletişim olanaklarının değerlendirilmesi,

4.13 Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,
4.14 Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,
4.15 Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,      

ASIL ÜYELİĞE GİRİŞ

Madde 5.1  Dernekler Yasasının öngördüğü koşulları taşıyan, derneğin amaç ve ilkelerini benimsemiş ve bu doğrultuda çalışmayı kabul etmiş 3568 sayılı Meslek Yasasına göre ruhsat almış "Meslek Mensupları" derneğe üye olabilir.   Bu tüzükte belirtilen giriş ödentisini ödeyen ve formatı Genel merkezce belirlenen üyelik bildirim formunu tam ve doğru olarak dolduran gerçek kişiler asıl üye adayı olarak işyerlerinin, işyerleri yoksa  ikametgahlarının bulunduğu en yakın şubeye üye olabilirler. Asıl üyeler birden fazla şubeye üye olamazlar.   Üyelik için müracaat eden meslek mensubu, üye Bildirim  formunu iki suret olarak doldurur. Dernek şube yönetim kurulu üye bildirim formunu alarak gelen evrak defterine kayıt eder ve suretine müracaatı aldığına dair kaşe basarak veya kayıt düşerek müracaat sahibine verir. Dernek şube yönetim kurulu, üyelik için yapılan müracaatları en geç Otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile bildirmek zorundadır. Yine Asıl üyeliğin reddi hususu müracaat sahibine bir ay içerisinde ret gerekçesiyle birlikte yazılı olarak bildirilir. Otuz gün geçtikten sonra üyelik müracaatı ret edilmesi yazılı bildirilmemiş ise asıl üyelik kabul edilmiş sayılır.  Şube tarafından üyeliği kabul edilenlerin listesi en geç 15 gün içerisinde Genel Merkeze yazılı olarak bildirilir.    Üyelik ile ilgili esasları uygulamayan Şube Yönetim Kurulu üyeleri  Merkez Yönetim Kurulu tarafından Merkez Onur Kuruluna sevk edilir.  

5.2 ONURSAL ÜYELİK
  Mesleğimize ve Ülkemize katkı sunan, Gerçek ve Tüzel kişiler yazılı olarak başvurmaları halinde  şube yönetim kurulunun kararı ile onursal üye yapılırlar. Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir..   ASIL ÜYELİKTEN ÇIKMA, ÇIKARILMA MADDE

6:
  6.1 Üyelikten Çıkma   Her üye yazılı olarak Şube Yönetim Kuruluna bildirmek kaydıyla üyelikten ayrılabilir. Üyelikten ayrılanların listesi şube tarafında en geç 15 gün içerisinde Genel Merkeze bildirilir.  
6.2 Üyelikten Çıkarılma  
6.2.1  Derneğin amaçlarına aykırı davranış veya dernek üyelerinin onurlarını zedeleyici tutumları bulunan üyelerin durumları üye oldukları şube yönetim kurullarınca şube onur kuruluna sevk edilir, şube onur kurulunca yazılı savunması alınan üyeye özrüne göre kınama, ödetme ,uyarma veya üyelikten çıkarma cezaları verilir.  
6.2.2 Yasalar gereği meslek unvanını kullanamayacak durumda olan  üyeler şube yönetim kurul kararıyla üyelikten çıkarılır.  
6.2.3 Medeni Kanun ve dernekler kanunundaki yasak faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen üyeler şube yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.  
6.2.4 Fiil ehliyetini kaybetmiş olduğu tespit olunan asıl üye şube yönetim kurulu kararıyla üyelikten çıkarılır.  
6.2.5 Vefat eden üyelerin şube yönetim kurulu kararı ile üyelik kayıtları silinir.  
6.2.6 Birden fazla şubede üyeliği tespit edilenlerin, asıl üyeliğe giriş maddesindeki koşullar doğrultusunda birden fazla şubedeki üyelikleri ilgili şube yönetim kurulları tarafından silinir. .  
6.2.7 Yüklendiği aidatı şube yönetim kurulunun 2 kez yazılı ihtarına rağmen ödemeyen üyeler şube yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.  
6.2.8  Adres değişikliğini bildirmeyen veya adresinde bulunamayan üyelere, şube yönetim kurulunca yerel bir gazetede çağrıda bulunulur, gazete ilanından itibaren bir ay içerisinde cevap vermeyen üyeler şube yönetim kurulunca üyelikten çıkarılır.  
6.2.9 Üyelikten ayrılan veya çıkartılan üyenin derneğe birikmiş borçları sona ermez.  
6.2.10 Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu kararı ile, üyelikten çıkartılabilir. Dernek çıkan veya çıkartılan üye kayıt defterinden silinir ve dernek varlığından hak idda edemez.
6.2.11 Yukarıda belirtilen hususların herhangi birisinin gerçekleşmesi halinde en geç 15 gün içerisinde yazılı olarak Genel Merkeze bildirilir  

ÖRGÜTLENME:

MADDE  7:   Derneğin, Genel Merkez ve Şube olmak üzere iki kademeli örgütü vardır.   Genel Merkez, şube genel kurullarında seçilen delegeler ve tüzükte tanımlanmış doğal delegelerin üyeliği ile meydana gelir. Şubeler ise, üyelik koşullarını taşıyan ve üyelik başvuruları şube yönetim kurullarınca kabul edilmiş üyelerden oluşur   

GENEL MERKEZİN OLUŞUMU
  DERNEK GENEL MERKEZİ
MADDE 8:   Merkez örgütü dört organdan oluşmuştur :  
8.1 Merkez Genel Kurulu,
8.2 Merkez Yönetim Kurulu,
8.3 Merkez Denetleme Kurulu,
8.4 Merkez Onur Kurulu,  

MERKEZ GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

Madde 9:   Derneğin yüksek karar organı olan Dernek Merkez Genel Kurulu şubelerden seçilen delegelerden oluşur. En son görev yapan Merkez Yönetim, Merkez Denetleme, Onur  Kurulu Asıl üyeleri ile en son genel kurulda seçilen Dernek Şube Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu  başkanları merkez genel kurulunun doğal delegeleri olup, oylamaya katılırlar.  

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 10: Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.   
10.01. Dernek organlarının seçilmesi,
10.02. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,
10.03. Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,
10.04. Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
10.05. Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,
10.06. Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,
10.07. Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi, 10.08. Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,
10.09. Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,
10.10. Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması,
10.11. Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve işlemlerin yürütülmesi hüsünsün da yönetim kuruluna yetki verilmesi,
10.12. Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,
10.13. Derneğin vakıf kurması,
10.14. Derneğin fesih edilmesi,
10.15. Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip karara bağlanması,
10.16. Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,
10.17. Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,.  

MERKEZ GENEL KURULUNUN TOPLANMASI

MADDE 11:  
11.1 Merkez  Genel Kurulu, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır :  
11.1.1 Olağan Genel Kurul her üç yılda bir Aralık ayı içinde Merkez Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.  
11.1.2 Olağanüstü Genel Kurul, merkez yönetim ve denetleme kurullarının gerekli gördüğü hallerde ve merkez delegelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu, Merkez Genel Kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırır, şayet çağırmazsa merkez denetleme kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine  hukuk hakiminin dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet, genel kurulu toplantıya çağırır.   
11.2 Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan delegeler listesini düzenler. Genel kurula katılacak delegeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün  yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı sırasında bırakılacak zaman yedi günden az altmış günden fazla olamaz.   Toplantı başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma nedenleri belirtilmek suretiyle, toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek delegelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç Altı ay içinde yapılması zorunludur.  Delegeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.  Merkez Genel Kurul Toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.         
11.3 Merkez Genel Kurul Toplantıları, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla, Dernek Merkezinin bulunduğu ilden başka yerlerde de, Genel kurula katılacak delegelere en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle bildirilerek yapılabilir.  
11.4 Merkez Genel Kurulu, katılma hakkı bulunan delegelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak, ikinci toplantıya iştirak eden delege sayısı, Yönetim ve Denetleme Kurullarının asıl üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.  
11.5 Merkez Genel Kurul toplantısı ilanda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Merkez Genel Kuruluna katılacak delegeler, Merkez Yönetim Kurulunca listedeki adlarının hizasını imza ederek toplantı yerine girerler.   Yeter sayı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı Merkez Yönetim Kurulu Başkan veya Başkan Yardımcısının, bunların bulunmadığı hallerde Merkez Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.   Açılışı takiben toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan, bir başkan vekili ve iki sekreter seçilir. Başkanlık divanına seçilenlerin o dönemde Yönetim ve Denetleme Kurullarında bulunmamış olmaları şarttır.  
11.6 Merkez Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılanların en az onda bir'i tarafından görüşülmesi istenen hususların gündeme konulması zorunludur.  
11.7 Merkez Genel Kurulunda kararlar Dernek Tüzüğüne göre genel kurula katılan üyelerin yarısından bir fazlasının oyu ile alınır.  
11.8 Merkez genel kurul kararları ve tutanakları başkanlık divanı tarafından imzalanarak saklanmak ve gerekenleri yapılmak üzere merkez yönetim kuruluna toplantı sonunda teslim edilir.  
11.9 Genel Kurulda alınan kararlar toplantıda hazır bulunan veya  bulunmayan bütün üyeler için geçerlidir.   

MERKEZ GENEL KURULUNDA YAPILACAK SEÇİMİN ŞEKLİ

MADDE 12:
12.1 Her delegenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Delege oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.  
12.2 Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı bulunmayan delegeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliği mesleki kuruluşlar veya resmi kuruluşlarca verilen belge ile ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.   Seçimler mühürlenmiş matbu listelere mühürlü zarflara konulmak suretiyle yapılır. Matbu listelerde isim silinip matbu listede yer almayan diğer adayların isimleri elle yazılabilir. Ayrıca mühürlenmiş boş oy pusulasına adaylar yazılarak da oy kullanılabilir. Bunların dışında yazılan veya mühürsüz zarflara konulan isimler geçersiz sayılır. Matbu listelerde yönetim, denetleme, onur kurulları için asil ve yedek üyeler ayrı ayrı gösterilir.    Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3'te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.  
12.3 Gizli Oyların Sayımı; Merkez Genel Kurulunca seçilecek üç kişi ile Başkanlık divanınca görevlendirilen divan başkan vekili ve sekreterlerden birinin katılması ile meydana gelecek 5 kişilik komisyon tarafından açık oylama sayımı ile bizzat merkez genel kurulu divan başkanı tarafından yapılır.  

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 13:   Merkez Yönetim Kurulu :  
13.1 Merkez Yönetim Kurulu Genel Kurulca, asıl üyeler arasından üç yıl için, 11 (on bir) asıl ve 11 (onbir)  yedek üye olmak kaydıyla gizli oyla seçilen üyelerden meydana gelir. Eşit oy alan üyeler arasında ad çekilir. Yedek üyeler yerine geçtikleri asıl üyenin süresini doldururlar. Süresi biten Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.  
13.2 Merkez Yönetim Kurulu, seçimden sonraki 7 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Genel Başkanı, Genel Başkan Vekilini, Genel Sekreteri, Genel Saymanı ve Başkan Yardımcılarını seçer.  
13.3 Derneğin hukuki temsilcisi Merkez Yönetim Kurulu Başkanıdır.  
13.4 Merkez Yönetim Kurulu, her ay  en az bir kez olağan olarak toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında başkanın veya en az beş kurul üyesinin yazılı isteği üzerine ise olağanüstü toplantı yapabilir.   Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi, başkan yardımcısı tarafından, her ikisinin yokluğunda ise en yaşlı yönetim kurulu üyesi tarafından yapılır.   İzin almaksızın ve özürsüz arka arkaya iki toplantıya katılmayan üye; Yönetim Kurulu Kararıyla, Başkan tarafından yazılı uyarmadan sonraki ilk toplantıya da gelmezse ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy  almış olan yedek üye çağrılır.   Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.   13.5 Yönetim Kurulunda kararalar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Gündem ve alınan kararlar, noterlikçe onaylı karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.  

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 14:   Merkez Yönetim Kurulu Görev ve Yetkileri  
14.1 Dernek tüzüğündeki amacın uygulanmasını ve gerçekleşmesini sağlamaya çalışır.  
14.2 Meslekle ilgili iç ve dış çalışmaları izler, kuruluşu temsil eder, gerekirse bazı üyeleri görevlendirir ve yetkilendirir.  
14.3  Merkez Genel Kurulunca açılmasına karar verilen şubelerin kurucularına yetki verir.  
14.4  Gelirlerin artmasını ve giderlerin sağlıklı dağılımını sağlar.  
14.5 Gelecek dönem bütçesini hazırlar. Gerekirse bölümler arasında aktarmalar yapar.  
14.6 Genel Merkez Şube ilişkileri ile şubeler arası ilişkiler hususunda, çalışma usul ve esaslarını belirler.  
14.7 Şubelerin çalışmalarını inceler. Şubelerle ve şubelerin kendi arasındaki ilişkileri düzenler. Çalışma usul ve esaslarına uymayan şube Yönetim Kurulunu Genel Merkez Onur Kuruluna sevk eder.       
14.8  Şube Yönetim Kurullarının kararlarını ve kendi oluşturduğu kurulların kararlarını inceler, onaylar ve gerektiğinde Genel Kurula sunar.
 
14.9  Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplanması kararını verir ve gündemini hazırlar.  
14.10 Çalışma raporu, bilanço kesin hesap ve bütçe tasarısını tüzükte yapılması gereken değişiklik tekliflerini hazırlayarak Merkez Genel Kuruluna sunar.   14.11 Derneğin amaç ve çalışma konularında yardımcı kurullar oluşturur.  
14.12 Ana tüzükte yeterince açıklık bulunmayan ve gerekli görülen hususlarda ilgili yönetmelikleri düzenler. Denetim Kurulunun bilgisine, Genel Kurulun onayına sunar.  
14.13 Genel Merkez Genel Kurulu'nca kabul edilen yönetmelikleri uygular.  

MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 15: Genel Kurulca gizli oyla seçilecek 3 (üç)  asıl  ve  3 (üç)  yedek  üye seçilir. Asıl üyeler, ilk toplantıda aralarından bir başkan seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Çalışmalarını, onaylı karar defterine kaydeder.  

MERKEZ DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 16:   Denetleme Kurulu dernek tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre altı ayı geçmeyen aralıklarla;  
16.1 Genel Kurulca seçilen diğer kurulların çalışmalarını ve kararlarını denetler, yönetim kuruluna bildirir.  
16.2 Tutulan defterlerin, yapılan işlemlerin,alınan ve verilen belgelerin, hesapların, harcamaların belgelendirilmesini ve kayıtlarını inceler.  
16.3  Çalışma ve denetleme sonuçlarını bir raporla merkez yönetim kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.  
16.4  Yönetim Kurulunun ön göreceği yada gerekli bulacağı araştırma ve incelemeyi yapar.  
16.5 Yönetim Kurulunun hazırladığı yönetmelikleri inceler.  
16.6  Yeni yıl program ve bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerini genel kurula bildirir.  
16.7  Gerekli görülecek diğer çalışmalara katkıda bulunur.  

MERKEZ ONUR KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 17:   Genel Kurulca gizli oyla seçilecek  5 (beş)  asıl  ve 5 (Beş)  yedek üye seçilir. Asıl üyeler, Genel Başkanın çağrısıyla yapılan ilk toplantısında bir başkan ve bir sekreter seçerler. Bu kurul, en geç altı ayda bir toplanır ve kararlarını yazılı bir rapor halinde Merkez Yönetim Kurulu'na bildirir.  

MERKEZ ONUR KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 18:  
18.1      Mesleki bağımsızlık bilincinin ve kimliğinin oluşması ve güçlenmesi için, mesleki etik kurallarının oluşturulması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalar yapar.  
18.2      Şube onur kurulunun verdiği kararlara yapılan itirazları inceler, ayrıca merkez yönetim kurulu tarafından gönderilen disiplin cezalarını görüşür, uyarma, kınama ve ödetme cezalarını değiştirir, aynen onaylar veya kaldırır. Kararlarını ilgililere ve Merkez Yönetim Kurulu'na bildirir.   

MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 19:   Merkez Danışma Kurulu; Mevcut Merkez Yönetim, Denetleme ve Onur Kurulu Asıl üyeleri, mevcut şube yönetim kurulu başkanları ve görev yapmış Merkez Yönetim Kurulu Başkanlarından oluşur. Merkez Danışma Kurulu başkanlık divanı ; Merkez Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında, bir genel merkez yönetim kurulu üyesi ile Merkez Danışma Kurulu tarafından seçilen üyeden meydana gelir.  

MERKEZ DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 20:   Merkez Danışma Kurulu, Merkez yönetim kurulunun çağrısıyla  en az altı ayda bir toplanır.   Merkez Danışma Kurulu, Genel Merkez Yönetim Kurulunun talebi doğrultusunda tüzüğün amaç ve çalışma konuları ile ilgili  çalışmalar yapar ve raporunu Merkez Yönetim Kuruluna sunar.   Merkez Danışma Kuruluna katılanların en az üçte iki çoğunluğunun aldığı kararlar öncelikli tavsiye kararı niteliğindedir.  

MERKEZ GELİRLERİ

MADDE 21:   Başlıca gelir kaynakları şunlardır.  
21.1  Şubelerin elde ettikleri giriş ve yıllık aidatlarının %10'u  
21.2  Düzenlenen gezi, balo, eğlence, konser, yarışma, piyango ve benzerleri gibi faaliyetlerden sağlananlar,  
21.3  Bağış ve yardımlar  
21.4  Yayın ve Kurs gelirleri  
21.5  Diğer Gelirler  

ŞUBELERİN OLUŞUMU
  ŞUBELERİN KURULUŞU
Madde 22:   Dernekler tüzüklerinde belirtilmek şartıyla, gerekli görülen yerlerde Genel Kurul Kararıyla, şube açılabilir. Genel Merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç meslek mensubu tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirliğine yazılı müracaat yapılır.   Kuruluş Bildirimini ve aşağıda belirtilen eklerini şubenin açılacağı yerin mülki idare amirliğine verirler. Şube kurucuları arasında tüzel kişiliklerin bulunması halinde; bu tüzel kişilerin unvanı, yerleşim yeri ve kuruluşuna ait belgeler ile tüzel kişiliklerin organları tarafından yetkilendirilen gerçek kişi de belirtilmek kaydıyla bu konuda alınmış kararın fotokopisi, Kurucular arasında yabancı uyruklular varsa, bunların Türkiye'de yerleşme hakkına sahip olduklarını gösterir belgelerin fotokopileri,  Geçici yönetim kurulu üyeleri ile yazışma ve tebligatı almaya yetkili kişi veya kişilerin adı, soyadı, yerleşim yerlerini ve imzalarını belirten liste, Şube açılması için yönetim kuruluna verilmiş yetkiyi gösteren genel kurul kararının fotokopisi, Kurucu olarak yetkilendirilmiş kişiler için alınmış dernek yönetim kurulu kararı fotokopisi. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçeler hariç diğer ilçelerdeki şube kuruluş işlemlerinde istenen belgeler birer arttırılarak verilir.    ŞUBE ORGANLARI : Madde 23:   Şubelerin başlıca organları:            
23.1 Genel Kurul  
23.2 Yönetim Kurulu  
23.3 Denetleme Kurulu  
23.4 Onur Kurulu   

ŞUBE GENEL KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 24:   Şube genel kurulu tüzüğün 5. maddesinde belirtilen asıl üyelik vasfını kazanmış şubeye kayıtlı üyelerden meydana gelir.  

ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 25:  
25.1 Yönetim ve Denetleme Kurulları Raporları ile bilanço ve gelir gider hesaplarını incelemek, inceleme sonucuna göre kurulları ibra etmek veya sorumlular hakkında karar vermek,  
25.2 Şubenin bütçesini inceleyip aynen veya değiştirerek onaylamak  
25.3 Şube Yönetim Kurulu, Şube Denetleme Kurulu,  Şube Onur Kurulu ve  Merkez Genel Kurulu Delegelerinin asil ve yedek üyelerini seçmek.
25.4  Gündeme alınması istenen konular hakkında karar vermek,       
25.5 Gerektiğinde Yönetim, Denetleme ve onur Kurulları üyelerini görevden uzaklaştırmak ve sorumlulukları görülenler hakkında yasal kovuşturma için karar vermek,  
25.6  Dernek tüzüğünün ve yasaların Genel Kurula verdiği diğer görevleri yapmak.  

ŞUBE GENEL KURULUNUN TOPLANTISI

MADDE 26:  
26. 1 Şube Genel Kurulu olağan ve olağan üstü olarak toplanır.  
26.1.1  Olağan Genel Kurul, her üç yılda bir Genel Merkezin belirleyeceği tarihte Eylül ayında Şube Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine toplanır.  
26.1.2  Olağanüstü Genel Kurul, Şube Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya şubede kayıtlı asıl üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine, Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunu bir ay içinde toplantıya çağırır. Şayet çağırmazsa, Şube Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin başvurusu üzerine, Hukuk Mahkemelerinin şube üyeleri arasından seçeceği üç kişilik bir heyet Genel Kurulu toplantıya çağırır  
26. 2    Şube Yönetim Kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Şube genel kuruluna katılacak üyeler en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle yada üyelere  bir yazı ile bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanmaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün  yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı sırasında bırakılacak zaman bir haftadan az olamaz.   Şubeler Olağan Genel Kurul toplantılarını Merkez Genel Kurulu toplantısından en az İki ay önce bitirmek zorundadır.  
26.3 Şube genel kurulunun açılışını takiben toplantıyı yönetmek üzere açık oyla bir başkan bir başkan vekili ve bir sekreter seçilir. Başkanlık divanına seçilenlerin o dönemde yönetim ve denetleme kurullarında bulunmamış olmaları şarttır.  
26.4 Toplantı tutanağının bir örneği ile yönetim, denetleme ve onur kurulları asıl ve yedek üyelerin kimlikleri ve adresleri ve Birlik Merkez Genel Kuruluna katılacak asıl ve yedek delegelerin isimleri ilgili makamlardan ayrı olarak yedi gün içinde Dernek Merkezine de gönderilir.  

ŞUBE GENEL KURULLARINDA YAPILACAK SEÇİMLERİN ŞEKLİ

MADDE 27:  
27.1 Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye  oyunu bizzat kendisi kullanmak zorundadır.    
27.2  Oy verme işlemi gizli oy açık tasnif esaslarına göre yapılır. Listede adı bulunmayan üyeler oy kullanamaz. Oylar, oy verenin kimliği mesleki kuruluşlar veya resmi kuruluşlarca verilen belge ile ispat etmesinden ve listedeki isminin karşısındaki yerin imzalanmasından sonra kullanılır.
  Seçimler mühürlenmiş matbu listelere mühürlü zarflara konulmak suretiyle yapılır. Matbu listelerde isim silinip matbu listede yer almayan diğer adayların isimleri elle yazılabilir. Ayrıca mühürlenmiş boş oy pusulasına adaylar yazılarak da oy kullanılabilir. Bunların dışında yazılan veya mühürsüz zarflara konulan isimler geçersiz sayılır. Matbu listelerde yönetim, denetleme, onur kurulları ve Merkez Genel kurul Delegeleri için asıl ve yedek üyeler ayrı ayrı gösterilir.   Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren ve Ek-3'te yer alan Genel Kurul Sonuç Bildirimi mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul toplantısında tüzük değişikliği yapılması halinde; genel kurul toplantı tutanağı, tüzüğün değişen maddelerinin eski ve yeni şekli, her sayfası yönetim kurulu üyelerinin salt çoğunluğunca imzalanmış dernek tüzüğünün son şekli, bu fıkrada belirtilen süre içinde ve bir yazı ekinde mülki idare amirliğine verilir. Genel kurul sonuç bildirimleri, dernek yönetim kurulu tarafından yetki verilen bir yönetim kurulu üyesi tarafından da yapılabilir. Bildirimin yapılmamasından yönetim kurulu başkanı sorumludur.  
27.3 Gizli Oyların Sayımı; Şube Genel Kurulunca seçilecek üç kişilik bir komisyon tarafından açık oylama sayımı ile bizzat şube genel kurulu divan başkanı tarafından yapılır.  
27.4  Şubelerin Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarında görev alanlar, Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurullarına da seçilmeleri durumunda, Seçilmiş oldukları Şubedeki görevlerinden ayrılırlar.  

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 28:  
28.1 Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulunca asıl üyeler arasından üç  yıl için seçilen  7 (Yedi) asıl ve 7 (Yedi) yedek üye olmak kaydıyla gizli oyla seçilen üyelerden meydana gelir. Eşit oy alan üyeler arasından ad çekilir süresi biten üyeler yeniden seçilebilir ayrıca asıl üye sayısı kadar yedek üye seçilir.   28.2 Şube Yönetim Kurulu, seçimden sonraki 7 gün içinde en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak, Şube Başkan, Şube Başkan Vekili, Şube Sekreteri, Şube Saymani ve Şube Başkan Yardımcılarını seçer  
28.3  Şubenin hukuki temsilcisi Şube Yönetim Kurulu Başkanıdır.  
28.4 Şube yönetim kurulu her ay en az bir kez olağan olarak toplanır. Belirli toplantı zamanları dışında başkanın veya en az üç kurul üyesinin yazılı isteği üzerine ise olağan üstü toplantı yapabilir.   Başkanın bulunmadığı zamanlarda çağrı ve toplantının idaresi, Sekreter tarafından, her ikisinin yokluğunda ise, çağrı ve toplantı başkanlığı diğer üyeler tarafından yapılır.   İzin almaksızın ve özürsüz arka arkaya iki toplantıya katılmayan üye; Yönetim Kurulu Kararıyla, Başkan tarafından yazılı uyarmadan sonraki ilk toplantıya da gelmezse ayrılmış sayılır ve yerine en çok oy  almış olan yedek üye çağrılır.   Yönetim Kurulu çoğunlukla toplanır. Toplantıda bulunan üyelerden birinin görüşülmesini istediği bir konuya ait yazılı teklifin gündeme alınması zorunludur.  
28.5 Yönetim Kurulunda kararlar toplantıya iştirak eden üyelerin çoğunluğu ile alınır. Gündem ve alınan kararlar, noterlikçe onaylı karar defterine yazılır ve mevcut üyeler tarafından imzalanır.  

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 29:   Görev ve Yetkileri :   Şubenin yürütme organı olan Yönetim Kurulunun başlıca görev ve yetkileri şunlardır :  
 29.1      Şubeyi temsil etmek ve bu hususta kurul üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,    
29.2      Şubeyi tüzük ve yasa hükümlerine göre yönetmek,    
29.3 Merkez Yönetim Kurulu talimatlarını en iyi şekilde yerine getirmek,  
 29.4      Genel Kurul kararlarını yerine getirmek,    
29.5      Yıllık çalışma raporu ile bilanço ve gelir gider hesaplarını, gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak ve Genel  Kurula sunmak,  
 
29.6      Şubenin olağan ve olağan üstü genel kurullarını en az on beş gün önceden merkez yönetim kuruluna bildirmek.  
29.7      Şubenin defter ve dosyalarını tutmak.    
29.8      Şube Yönetim Kurulu tavsiye niteliğinde olsa dahi hiçbir şekilde mesleki kamuoyunu ilgilendiren konularda Genel Merkez Yönetim Kulunun izni olmadan ücret veya tarife yayınlayamaz.  
 
29.9      Çalışma konuları ile ilgili, Yardımcı Kurullar oluşturmak.  
 
29.10. Şubeler tarafından yapılan veya kaydı silinen üyeleri en geç 15 gün içerisinde Genel Merkeze bildirmek.
 
29.11. Şubeler olağan veya olağanüstü genel kurul kararı almasından itibaren en geç 7 gün içerisinde üye listelerini Genel Merkeze bildirmek    Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden, Şube Genel Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur.   Yönetim Kurulu işlerin yürütülmesinden, Şube Genel Kuruluna ve Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. Ayrıca tüzüğe ve yasalara aykırı olan her türlü davranış ve işlemlerden de şahsen sorumludur.  

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 30:   Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilecek üç asıl üyeden oluşur.asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Asıl üyeler, ilk toplantıda aralarından bir başkan seçer. En geç altı ayda bir toplanır. Çalışmalarını, onaylı karar defterine kaydeder.  

ŞUBE DENETLEME KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 31:   Denetleme Kurulu dernek tüzüğünde tespit edilen usul ve esaslara göre altı ayı geçmeyen aralıklarla;  
31.1 Tutulan defterlerin, yapılan işlemlerin, alınan ve verilen belgelerin, hesapların, harcamaların belgelendirilmesini ve kayıtlarını inceler.  
31.2 Çalışma ve denetleme sonuçlarını bir raporla şube yönetim kuruluna, Genel Merkeze  ve toplandığında Genel Kurula sunar.  
31.3 Yönetim Kurulunun ön göreceği yada gerekli bulacağı araştırma ve incelemeyi yapar.  
31.4 Yeni yıl program ve bütçe tasarısı hakkındaki görüşlerini genel kurula bildirir.  
31.5  Gerekli görülecek diğer çalışmalara katkıda bulunur.  

ŞUBE ONUR KURULUNUN OLUŞUMU

MADDE 32:   Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilecek  üç asıl üyeden oluşur, asıl üye sayısı kadar da yedek üye seçilir. Üyeler ilk toplantıda aralarından birini Başkan seçerler. Şubelerin ilk genel kurulunda Onur Kurulu seçilene kadar Şube Onur kurulunun görevlerini Merkez Onur Kurulu yapar.  

ŞUBE ONUR KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 33:   Şube Onur Kurulu; derneğin amacına aykırı davranışta bulunan üyeler hakkında kınama, düzeltme ve  ödetme cezaları verir.   Şube Yönetim Kurulu kararı ile çıkarılan üyeler, çıkartma kararına karşı Şube Onur Kuruluna başvurabilirler.   Alınan kararlar ilgili üyelere ve Şube Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilir. Şube Onur Kurulu kararlarına karşı üyeler Merkez Onur Kuruluna 1 ay içinde yazılı itirazda bulunulabilir.  

MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİNİN OLUŞUMU

MADDE 34:   Her şubede kayıtlı asıl üyelerin yirmi beşte bir oranında asıl delege ve asıl delege sayısı kadar yedek delege seçilir. Delege sayısının hesaplanmasında on iki üyeye kadar olan fazlalıklar dikkate alınmaz. On üç ve daha yukarısı için bir delege ilave edilir. Son şube genel kurulunda seçilen Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu, Başkanları merkez genel kurulunun doğal delegesidir.  

MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİN GÖREVLERİ

MADDE 35:   Merkez Genel Kurul Delegeleri, Merkez Genel Kurulunda şube üyelerini temsil ederler.  

DERNEĞİN (ŞUBENİN) GELİRLERİ

MADDE 36:   Başlıca gelir kaynakları şunlardır.
36.1      Üye giriş ödentisi ve yıllık aidat;   Üye giriş ödentisi; Üyenin Derneğe kayıt için müracaatında ödeyeceği ilk ödentiye denir. Bir kez alınır. Giriş ödentisi yıllık aidatın yarısı kadardır. Üye yıllık aidatı; Derneğe kayıtlı her üyeden yılda bir kez alınan aidattır.   Yıllık aidat tutarı 30.00. TL.(otuz Türk Lirası) dır. Aidatları artırma ve eksiltme görevi genel kurulundur.  
36.2      Düzenlenen Gezi, balo, eğlence,  konser, yarışma, piyango ve benzerleri gibi faaliyetlerden sağlananlar,  
36.3      Mal varlığından elde edilenler,  
36.4      Bağış ve Yardımlar,  
36.5      Yayın ve Kurs gelirleri,  
36.6      Diğer gelirler. Şubeler tahsil ettikleri giriş ödentileri ve yıllık aidatlarının %10'nu Merkez giderlerine katılım payı olarak altışar aylık dönemler halinde hesaplayarak, Ocak, Temmuz, ayları içerisinde Dernek Genel Merkezine öderler.

DİĞER HÜKÜMLER
  TEMSİL VE YÜKÜMLÜLÜK
MADDE 37:   Dernek Merkezi ve Şubelerin temsili ve yükümlülük altına sokulması yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulunca yetkilendirilen üyeler tarafından gerçekleşir.  

İÇ DENETİM

MADDE 38:   Derneklerde iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim kurulu; derneğin tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleşmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuat ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.    Denetim kurulu üyelerinin istemi üzerine her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.  

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
 
Madde 39-Defter tutma esasları;
Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur. Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir. Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur. Kayıt Usulü Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur. Tutulacak Defterler Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur. a)     İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir: 1)     Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
2)     Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.
3)     Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.
4)     İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.
5)     Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.
6)     Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir. Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.   b)     Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:
1)     a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.
2)     Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır. Defterlerin Tasdiki Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri'nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16'da belirtilen) "İşletme Hesabı Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yılsonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri*

Madde 40 -Gelir ve gider belgeleri; Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği buluna) "Gider Makbuzu" veya "Banka Dekontu" gibi belgeler harcama belgesi olarak kullanılır. Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir. Bu belgeler; Ek-13, Ek-14 ve Ek-15'te gösterilen biçim ve ebatta, müteselsil seri ve sıra numarası taşıyan, kendinden karbonlu elli asıl ve elli koçan yaprağından meydana gelen ciltler veya elektronik sistemler ve yazı makineleri aracılığıyla yazdırılacak form veya sürekli form şeklinde bastırılır. Form veya sürekli form şeklinde bastırılacak belgelerin, belirtilen nitelikte olması zorunludur. Alındı Belgeleri Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır. Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir. Yetki Belgesi Yönetim kurulu asıl üyeleri hariç, dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği Ek-19'da yer alan) "Yetki Belgesi" dernek tarafından iki nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yönetim kurulu asıl üyeleri yetki belgesi olmadan gelir tahsil edebilir. Yetki belgelerinin süresi yönetim kurulu tarafından en çok bir yıl olarak belirlenir. Süresi biten yetki belgeleri birinci fıkraya göre yenilenir. Yetki belgesinin süresinin bitmesi veya adına yetki belgesi düzenlenen kişinin görevinden ayrılması, ölümü, işine veya görevine son verilmesi gibi hallerde, verilmiş olan yetki belgelerinin dernek yönetim kuruluna bir hafta içinde teslimi zorunludur. Ayrıca, gelir toplama yetkisi yönetim kurulu kararı ile her zaman iptal edilebilir." Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi; Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği
        
Madde 41-Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.
Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

DERNEĞİN BORÇLANMA USÜLÜ

Madde  42 - Dernek amaçlarını gerçekleştirmek ve daaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.  

MERKEZ BAŞKANLAR KURULU OLUŞUMU VE GÖREVLERİ

Madde 43- Merkez Başkanlar Kurulu Oluşumu; Mevcut Genel Merkez Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Asıl Üyeleri ile mevcut şube Yönetim, Denetim ve Onur Kurulu Başkanlarından oluşur.
Merkez Başkanlar Kurulu Divanı: Merkez Yönetim Kurulu Başkanı başkanlığında, Merkez Denetleme Kurulu Başkanı, Merkez Onur Kurulu Başkanı ve Merkez Başkanlar Kurulu Üyelerinden seçilecek iki üyeden oluşur.
Merkez Başkanlar Kurulu'nun Görevleri: Genel Merkezin belirleyeceği gündem dahilinde  en az üç ayda bir toplanır.
  1)     Genel Merkez ile şubeler ve şubeler ile şubeler arasındaki iletişim ve koordinasyonunun sağlanarak güçlendirilmesi
2)     Genel Merkezin hazırladığı çalışma programının görüşülerek uygulanmasının sağlanması
 3)     Genel Merkezin hazırladığı gündem maddelerinin görüşülerek hayata geçirilmesi
 4)     Gerekli görülen konular tartışılarak fikir üretiminin sağlanması    

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli
        
Madde 44
-Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Tasfiye İşlemleri Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde MALİ MÜŞAVİRLER  MUHASEBECİLER BİRLİĞİ DERNEĞİ" ibaresi kullanılır. Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir. Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır. Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur. Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

Hüküm Eksikliği
        
Madde 45-Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.
   


Mahmut ŞAHİN                Nejla ÖZ             Halis DOĞRU                 Gülnur KODAŞ             Suat ÖZGÜR                  Esra Başar ÖZTÜRK               
İsa Ruhi BATMAZ                  Selvi YEŞİLYURT             Engin AKYILDIZ
              Ercan CEYLAN                              Hasan TÜRKEKUL      
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği - Tüm Hakları Saklıdır
Mali Müşavirler Muhasebeciler Birliği Derneği - Tüm Hakları Saklıdır